Về chúng tôi

Phòng chức năng

Các phòng ban chức năng

 

STT Đơn vị Địa chỉ Điện thoại-Fax Cán bộ, nhân viên
1 PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

- Tầng 3, nhà B, cơ sở 1;

- Tầng 1, nhà E, cơ sở 2.

Cơ sở 1: 

ĐT: (04)35562952;

Cơ sở 2: 

ĐT: (04)36857204;

TP: TS. Đồng Trung Chính
2

PHÒNG THANH TRA VÀ

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

- Tầng 4, nhà B, cơ sở 1;

- Tầng 1, nhà C, cơ sở 2.     

Cơ sở 1: 

ĐT: (04)35560973;

Cơ sở 2: 

ĐT: (04)36857827;

TP: Ths. Nguyễn Thị Học
3 PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN

- Tầng 2, nhà B, cơ sở 1;

- Tầng 1, nhà C, cơ sở 2.

Cơ sở 1: 

ĐT: (04)35562957;

Cơ sở 2: 

ĐT: (04)36857834;

TP: Ths. Nguyễn Thanh Hải      
4 PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

- Tầng 2, nhà A, cơ sở 1;

- Tầng 1, nhà C, cơ sở 2.

Cơ sở 1: 

ĐT: (04)35562958; (04)35562960

Fax: (04)35562956

 

 

TP: TS. Trần Minh Hải 
5 PHÒNG QUẢN TRỊ ĐỜI SỐNG

- Tầng 2, nhà A, cơ sở 1;

- Tầng 1, nhà C, cơ sở 2.

Cơ sở 1: 

ĐT: (04)35562969;

Cơ sở 2: 

ĐT: (04)36857886;

TP: Ths. Đinh Nam Dương
6 PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

- Tầng 2, nhà A, cơ sở 1;

- Tầng 1, nhà C, cơ sở 2.

Cơ sở 1: 

ĐT: (04)35560597;

Cơ sở 2: 

ĐT: (04)36857885;

TP: Ths. Trịnh Thu Nguyệt