Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

Chuẩn đầu ra Ngành Tài chính Ngân hàng - Trình độ Cao đẳng

24/12/2020

1. Yêu cầu về Kiến thức, Kỹ năng, Năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm

Người học sau khi tốt nghiệp nghề Tài chính - Ngân hàng trình độ cao đẳng phải đáp ứng yêu cầu:

1.1. Kiến thức

- Trình bày được những nội dung cơ bản về tài chính tiền tệ, tín dụng, ngân hàng, kế toán;

- Trình bày được kiến thức ngoại ngữ cơ bản đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam

- Trình bày được kiến thức tin học trong công tác Tài chính - Ngân hàng đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản;

- Liệt kê, mô tả được các biểu mẫu, chứng từ ngân hàng liên quan đến các nghiệp vụ huy động vốn, nghiệp vụ thanh toán, nghiệp vụ tín dụng (tín dụng cho vay, chiết khấu, bảo lãnh, bao thanh toán, tài trợ thương mại), kho quỹ, thẩm định tín dụng, xử lý nợ, kế toán;

- Liệt kê được quy trình thực hiện các nghiệp vụ huy động vốn, nghiệp vụ thanh toán, nghiệp vụ tín dụng (tín dụng cho vay, chiết khấu, bảo lãnh, bao thanh toán, tài trợ thương mại), kho quỹ, thẩm định tín dụng, xử lý nợ;

- Trình bày được các kiến thức, nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp, kế toán ngân hàng;

- Liệt kê được các rủi ro trong hoạt động tín dụng ngân hàng; trình bày được các bước trong quy trình xử lý rủi ro tín dụng ngân hàng;

- Hiểu được nội dung quản lý vốn cố định, vốn lưu động, chi phí, doanh thu, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận

- Hiểu và trình bày được các phương pháp phân tích tình hình tài chính và nội dung phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp.

- Trình bày được nội dung phân tích, đánh giá, lựa chọn các dự án đầu tư

- Trình bày và phân tích được được các chỉ tiêu tài chính để định giá tài sản doanh nghiệp, thẩm định tài sản và quản trị tài chính.

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.

1.2. Kỹ năng                                      

- Lập được các chứng từ, phân loại, kiểm tra, xử lý các chứng từ liên quan đến các nghiệp vụ huy động vốn, nghiệp vụ thanh toán, nghiệp vụ tín dụng (tín dụng cho vay, chiết khấu, bảo lãnh, bao thanh toán, tài trợ thương mại), kho quỹ, thẩm định tín dụng, xử lý nợ, quản trị tài chính;

- Thực hiện được các công việc theo các bước trong quy trình của nghiệp vụ huy động vốn, nghiệp vụ thanh toán, nghiệp vụ tín dụng (cho vay, chiết khấu, bảo lãnh, bao thanh toán...), kho quỹ, thẩm định tín dụng, quản trị tài chính, thẩm định tài sản, môi giới chứng khoán;

- Hạch toán được các nghiệp vụ kế toán, lập được các báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật.

- Phát hiện được các rủi ro tín dụng, đề ra được các biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng;

- Thực hiện được các bước xử lý rủi ro tín dụng;

- Tính toán, phân tích được các chỉ tiêu tài chính thực hiện công việc định giá tài sản, quản trị tài chính;

- Đánh giá được tình hình sử dụng vốn cố định và vốn lưu động, từ đó đề ra các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

- Phân tích được tình hình tài chính trong doanh nghiệp: tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí, lợi nhuận, các hệ số tài chính.

-  Lập được các kế hoạch tài chính: Chi phí, giá thành, khấu hao TSCĐ, doanh thu, lợi nhuận, xác định nhu cầu vốn.

- Xác định được chi phí sử dụng vốn, các dòng tiền, từ đó đánh giá và lựa chọn các dự án đầu tư.

- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; ứng dụng công nghệ thông tin trong một số công việc chuyên môn của ngành, nghề;

- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào một  số công việc chuyên môn của ngành, nghề.

1.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm

- Chấp hành tốt các quy định pháp luật, chính sách của Nhà nước;

- Cần cù, chịu khó, sáng tạo, cầu tiến trong công việc;

- Chịu trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo và tổ chức;

- Thực hiện nghiên cứu, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn để nâng cao trình độ;

- Đoàn kết, hợp tác, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp trong công việc;

- Làm việc có phương pháp khoa học, có tính tổ chức kỷ luật;

- Tự tin, chủ động trong xác định mục đích, yêu cầu công việc, cách thức thực hiện công việc;

- Phân tích, giải quyết vấn đề, đúc kết kinh nghiệm, cải tiến công việc được giao;

- Tự đánh giá được kết quả công việc của bản thân và kết quả công việc của nhóm;

- Thích nghi và xử lý được những vấn đề phức tạp, thích ứng được khi điều kiện làm việc thay đổi;

- Chịu được áp lực công việc;

- Ý thức trách nhiệm, tự giác tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường.

2. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề gồm: Giao dịch - thanh toán; Kho quỹ; Tín dụng; Xử lý nợ; Thẩm định tài sản; Nhân viên kinh doanh; Nhân viên phòng Kế hoạch; Nhân viên Phòng xuất nhập khẩu; Nhân viên Kế toán.

3. Khả năng học tập, nâng cao trình độ

- Khối lượng khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp ngành, nghề Tài chính – Ngân hàng trình độ Cao đẳng có thể giúp người học tiếp tục phát triển ở các trình độ cao hơn;

- Người học sau tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa học công nghệ trong phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên trình độ cao hơn trong cùng ngành nghề hoặc trong nhóm ngành nghề hoặc trong cùng lĩnh vực đào tạo.

Bài viết cùng chuyên mục