Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

1. Lịch sử hình thành

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng đào tạo tiền thân là Phòng Thanh tra và Kiểm định chất lượng đào tạo được thành lập theo Quyết định số 42/QĐ-CĐKT1 ngày 20/1/2011 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội.  Ngày 25 tháng 5 năm 2018 nhà trường ban hành Quyết định số 235/ QĐ- CĐKT.1 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng đào tạo. Cùng thời gian, chức năng nhiệm vụ thanh tra chuyển sang phòng CT HSSV và Thanh tra.

2. Chức năng, nhiệm vụ:

* Chức năng:

-  Tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác xây dựng, tổ chức thực hiện, vận hành và giám sát thực hiện các quy trình đảm bảo chất lượng, hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục trong trường.

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng  về công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, vận hành và giám sát công tác Khảo thí của nhà trường.

- Thực hiện các chức năng khác theo quy định của pháp luật và quy chế tổ chức, hoạt động của nhà trường.

* Nhiệm vụ:

Công tác khảo thí

- Tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn tổ chức thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HSSV nhà trường;

- Xây dựng các quy trình kiểm tra, thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp các khóa, các hệ trong toàn trường;

- Tổ chức các kì thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp các khóa các hệ;

- Tổ chức xây dựng, quản lí ngân hàng đề thi cho các học phần, môn học trong toàn trường;

- Đề xuất cải tiến các hình thức, phương pháp đánh giá kết quả học tập của sinh viên.

Công tác kiểm định chất lượng

- Xây dựng các văn bản hướng dẫn về kiểm định chất lượng đào tạo trên cơ sở các quy chế của Bộ Lao động thương binh Xã hội; hướng dẫn tổ chức thực hiện các quy định về kiểm định chất lượng;

- Chủ trì thực hiện công tác tự đánh giá cơ sở đào tạo và chương trình đào tạo của trường; tham gia các hoạt động kiểm định theo quy định của Bộ Lao động thương binh và Xã hội;

- Tổng hợp, phân tích số liệu liên quan đến hoạt động đảm bảo chất lượng trong trường;

- Đề xuất kế hoạch cải tiến chất lượng, cải tiến hệ thống quản lí chất lượng trường, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng trong trường;

-  Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động chuẩn bị cho đánh giá ngoài hệ thống quản lí chât lượng nhà trường, hoặc đánh giá ngoài thuộc hoạt động kiểm định cơ sở đào tạo và chương trình đào tạo;

- Tổ chức lưu trữ và bảo mật cơ sở dữ liệu của trường về đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng và khảo thí.

3. Lãnh đạo phòng hiện nay

- Trưởng phòng: Ths. Nguyễn Thị Học

- Phó trưởng phòng: Ths. Trương Thị Thanh Thủy        

4. Cán bộ, chuyên viên:

Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng hiện có tổng số: 05 cán bộ, chuyên viên (2 cán bộ, 3 chuyên viên), được bố trí tại 2 cơ sở của nhà trường, thực hiện 2 nhiệm vụ chính của phòng là khảo thí và kiểm định. Đội ngũ cán bộ, nhân viên trong phòng được đào tạo chuẩn về chất lượng, có tuổi đời tuổi nghề, kinh nghiệm nhiều năm trong công tác quản lý và nghiên cứu khoa học, giàu kinh nghiệm thực tiễn.

5. Liên hệ

- Văn phòng Phòng KT&KĐCLĐT: 

+ Cơ sở 1: Tầng 4, nhà B, 143 Nguyễn Ngọc Vũ - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội, ĐT: 0243.556.0973

+ Cơ sở 2: Tầng 1, Nhà E, 106 Tả Thanh Oai - Thanh Trì - Hà Nội, ĐT: 0243.2323114

- Email: p.khaothi.kdcl@hiec.edu.vn