Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

 

Lịch sử hình thành :

Phòng Tài chính kế toán được thành lập vào năm 1961

Chức năng :

Tham mưu cho Lãnh đạo nhà trường về công tác quản lý tài chính, kế toán, tài sản công; Quản lý, sử dụng hiệu quả vốn ngân sách và vốn tự có của nhà trường.

Đội ngũ cán bộ, nhân viên : 05 người, trong đó : Thạc sỹ : 02, Cử nhân : 03

Lãnh đạo phòng hiện nay :

Trưởng phòng : Th.S Trịnh Thị Thu Nguyệt

Trưởng phòng qua các thời kỳ :

+ Trần Thị Yến (1998 – 1/2010)

+ Trịnh Thị Thu Nguyệt ( 1/2010 đến nay )

Phó phòng qua các thời kỳ :

+ Giang Thị Rưỡng ( 2010 – 3/2013 )

+ Thiều Thị Oanh ( 2008- 10/2016

+ Vũ Thị Duyên (2016-nay)

Cán bộ, nhân viên: Đặng Thị Phương Linh, Lương Thế Tùng, Đinh Xuân Tùng.

Liên hệ

+   Văn phòng:  ĐT: 024.35560597 - 024.36857885  Email:  p.taichinh@hiec.edu.vn

+   Trưởng phòng: Ths. Trịnh Thị Thu Nguyệt - ĐT: 0989091158  Email:  nguyettt@hiec.edu.vn

+   Phó Trưởng phòng: CN. Vũ Thị Duyên - Email: duyenvt@hiec.edu.vn