Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

Giới thiệu chung

1. Lịch sử hình thành:

Phòng Quản lý Đào tạo được thành lập vào năm 1961

2. Chức năng:

Phòng Quản lý Đào tạo có chức năng tư vấn, tham mưu cho Ban giám hiệu trong việc hoạch định chiến lược phát triển giáo dục – đào tạo và nghiên cứu khoa học (NCKH). Quản lý, tổ chức thực hiện công tác giáo dục – đào tạo và NCKH trong nhà trường.

Đội ngũ cán bộ nhận viên hiện nay gồm:  01 Tiến sỹ ; 04 Thạc sĩ;  01 Kỹ sư; 03 Cử nhân; 

3. Lãnh đạo phòng hiện nay:

TS. Đồng Trung Chính (Trưởng phòng)

ThS. Nguyễn Thị Minh Hiền (Phó phòng)

4. Cán bộ, nhân viên:

+ Bộ phận Đào tạo: ThS. Nguyễn Ngọc Linh; ThS. Nguyễn Thị Quế;  ThS. Lê Văn Chi; CN. Trần Thị Hương; KS. Nguyễn Mạnh Hùng; CN. Nguyễn Thị Loan.

+ Bộ phận Thư viện: CN. Trần Thị Thanh Bình.

5. Liên hệ

+   Văn phòng: 024.35562952 - 024.36857204                                      Email: p.daotao@hiec.edu.vn

+   Trưởng phòng: TS. Đồng Trung Chính - ĐT: 0943139999                Email:  chinhdt@hiec.edu.vn

+   Phó phòng: ThS. Nguyễn Thị Minh Hiền - ĐT:                                    Email:  hienntm@hiec.edu.vn

Chương trình đào tạo

Lịch đào tạo

Quy chế đào tạo

Hướng dẫn học vụ