Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN
Tin nổi bật

Chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

01/02/2021

      Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, một dấu mốc quan trọng thể hiện rõ sự thống nhất giữa "ý Đảng, lòng Dân", hoà quyện cùng quyết tâm và ý chí phát triển của dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Đại hội diễn ra từ ngày 25/1 đến 1/2/2021 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội với sự tham gia của 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên cả nước.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

        Đại hội được tiến hành theo phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển. Với chủ đề "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nhìn lại chặng đường 35 năm đổi mới đất nước; thảo luận, thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII;  Các báo cáo: Tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; Bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

       

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày báo cáo của Ban Chấp hành

Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

         Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Tiểu ban Văn kiện trình bày nêu rõ: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng ta, đất nước ta và dân tộc ta, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước, cán bộ, đảng viên và nhân dân ta đang náo nức chờ mong, tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt của Đảng.

                Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Diễn văn khai mạc Đại hội

                     Diễn văn khai mạc do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nêu rõ: Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen, nhiều vấn đề chiến lược mới đặt ra cần phải giải quyết, từ tình hình quốc tế, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đến các thách thức mang tính toàn cầu về biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và cả những thành tựu ngoạn mục của tiến bộ khoa học công nghệ đang tác động, ảnh hưởng mạnh mẽ tới đời sống kinh tế - xã hội của đất nước ta, cũng như toàn thế giới. Trong bối cảnh đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có trách nhiệm lịch sử to lớn đối với Tổ quốc, đồng bào và dân tộc ta, không chỉ trong giai đoạn 5 năm 2021 - 2025 mà cho cả những thập niên tới, cho những thế hệ tương lai của đất nước.

          Đại hội XIII đã bầu Ban chấp hành Trung ương khóa mới gồm 200 đồng chí, trong đó có 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. Với sự tín nhiệm cao, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. 

Thay mặt Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa chúc mừng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng           

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban Chấp hành T.Ư khoá XIII cảm ơn Đại hội đã tin cậy, tín nhiệm bầu vào cơ quan cao nhất của Đảng. Theo Tổng Bí thư, đây là trọng trách lớn lao và vô cùng vinh dự. Ông cũng bày tỏ cảm ơn các lão thành cách mạng đi trước đã nêu gương và hứa tập thể Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII sẽ cố gắng phát huy thành quả các bậc lão thành đi trước, để Đảng có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín như ngày nay.

          Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, sáng 1/2/2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp.               Thành công của Đại hội là tiền đề và động lực để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cả nước nói chung, đội ngũ cán bộ, đảng viên Trường Cao đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tập trung triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại./.

                                     Viết bài: Đ/c Vũ Trà Giang - Ủy viên BCH Đảng bộ nhà trường

                                              Đưa tin: Ban Truyền thông - Hiec

Bài viết cùng chuyên mục