Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN
Tin nổi bật

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII và các đề án của Đảng ủy Khối khóa III

19/10/2021

     Sáng ngày 19/10/2021, Đảng uỷ Trường Cao đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII và các đề án của Đảng ủy Khối khóa III.

Toàn cảnh Hội nghị

      Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Thủy - Phó Trưởng ban Tuyên giáo, Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội cùng 143 đảng viên tham dự. Hội nghị được tổ chức theo hai hình thức, dự trực tiếp là các đồng chí trong BCH Đảng ủy, Bí thư các chi bộ, Bí thư đoàn thanh niên, Chủ tịch công đoàn trường và Hội Cựu chiến binh. Các đồng chí đảng viên của các chi bộ tham dự hội nghị trực tuyến.

NGND, TS Hà Xuân Quang - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường triển khai

Chương trình công tác của Đảng bộ

     Phát biểu tại Hội nghị, NGND, TS Hà Xuân Quang - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta diễn ra ngay vào những ngày đầu năm 2021. Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, nhằm giúp cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; từ đó, thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần sớm đưa nội dung Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống. Đồng chí Hà Xuân Quang đề nghị, các cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ xác định rõ việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, cần học tập, nghiên cứu một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, gắn với việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ nhà trường.

PGS, TS. Nguyễn Viết Thông báo cáo tại Hội nghị

     Tại Hội nghị, các đảng viên trong Đảng bộ đã được nghe đồng chí PGS, TS. Nguyễn Viết Thông - Nguyên Phó Trưởng ban tư tưởng văn hóa Trung ương, Nguyên Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương báo cáo “Một số điểm mới nổi bật trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng” gồm: Một số điểm mới trong chủ đề Đại hội XIII; Điểm mới trong dự báo tình hình thế giới và trong nước; Điểm mới trong hệ quan điểm chỉ đạo; Điểm mới trong cách tiếp cận xác định mục tiêu; Điểm mới trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030; Điểm mới trong định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực chủ yếu 5 năm 2021-2025; Điểm mới trong xác định nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược…

     PGS, TS. Nguyễn Viết Thông nhấn mạnh, trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường sẽ tác động mạnh đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chính vì vậy, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm: (1) Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. (2) Đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. (3) Tiếp tục đổi mới, kiện toàn và từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động gắn với nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

     Các đảng viên trong Đảng bộ cũng được quán triệt nội dung Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Chuyên đề 2021 và toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay”.

     Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng,  10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII và các đề án của Đảng ủy Khối khóa III giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên nhà trường nắm vững những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội. Từ đó, tạo sự thống nhất ý chí và hành động, nêu cao quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ nhà trường, nhằm đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn cuộc sống, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra./.

Viết bài: Đ/c Vũ Trà Giang - Ủy viên BCH Đảng bộ

                                                            Đưa tin: Ban truyền thông - HIEC

             

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục