Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN
Tin nổi bật

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

26/01/2024

    Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, ngày 25/01/2024, Đảng ủy Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024, đồng chí Đồng Trung Chính Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng chủ trì Hội nghị.

   

Đồng chí Đồng Trung Chính Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng chủ trì Hội nghị

    Hội nghị đã nghe dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2023, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2024. Báo cáo đã đánh giá toàn diện các mặt công tác đã triển khai trong năm 2023, thẳng thắn chỉ rõ những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, đề ra giải pháp khắc phục nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2024, đưa ra các chỉ tiêu cụ thể để Đảng bộ phấn đấu hoàn thành trong thời gian tới.

    Năm 2023, hoạt động của Đảng bộ Trường diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân tiếp tục nỗ lực, quyết tâm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, tham gia tích cực "Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 03, năm 2023"; triển khai hướng dẫn việc xây dựng mô hình “Chi bộ bốn tốt”, triển khai và vận hành hiệu quả Sổ tay đảng viên điện tử...

    Cũng trong năm 2023, công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện nghiêm túc, có hệ thống và đúng quy định. Công tác sắp xếp các tổ chức đảng và kiện toàn cấp ủy được triển khai kịp thời. Đảng ủy đã hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng công tác đánh giá giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các nhiệm vụ chính trị được thực hiện đồng bộ, toàn diện và có hiệu quả thông qua các khâu phổ biến, quán triệt, tập huấn nghiệp vụ, xây dựng và hoàn thiện quy chế, văn bản chỉ đạo, tăng cường nội dung và đối tượng kiểm tra, giám sát và kết quả của các hoạt động kiểm tra, giám sát. Tiếp nối những thành công trong những năm qua, công tác dân vận luôn được các cấp ủy đảng, tổ chức đoàn thể quan tâm, chú trọng trong triển khai các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của CBVC người lao động trong Đảng bộ. Các hoạt động xã hội - từ thiện thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của cán bộ, đảng viên, người lao động đạt hiệu quả tốt, có tính lan tỏa nhiều giá trị nhân văn, vì cộng đồng; đổi mới lề lối, phong cách làm việc theo hướng thực chất, hiệu quả; phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức hội, đoàn thể và viên chức, đảng viên trong Nhà trường để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

    Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, Đảng ủy Trường xác định đây là năm bản lề, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025; đặc biệt là các nghị quyết Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương vừa ban hành.

    Năm 2024 dự báo tình hình quốc tế, trong nước có những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ, BCH cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Đảng ủy Khối các Trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, BCS Đảng Bộ Công Thương.

    Để thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác trong năm 2024, đồng chí bí thư Đảng ủy đề nghị các chi bộ, từng đảng viên tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2023, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong năm tới; triển khai nghiêm túc, đầy đủ những nội dung công tác Đảng theo đúng Điều lệ và chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc, Quy chế phối hợp của cấp ủy và lãnh đạo đơn vị.

   Cũng tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy đã trao khen thưởng của Đảng ủy Trường cho các chi bộ và đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2023.

 

 

Ban Thường vụ Đảng ủy trao giấy khen cho các chi bộ và đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2023

   Hội nghị đã tiến hảnh thảo luận, góp ý cho Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2024 của Đảng bộ Trường, 100 % đảng viên trong Đảng bộ đã biểu quyết thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2023, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2024./.

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục