Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

GIỚI THIỆU KHOA

 

1. Lịch sử

        Khoa Pháp luật - Lý luận chính trị, tiền thân là Tổ Chính trị - Pháp luật được thành lập ngày 1/9/2007 tại Trường Cao đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội để thực hiện chức năng, nhiệm vụ giảng dạy các môn Lý luận chính trị, Pháp luật cho học sinh, sinh viên và các môn thuộc ngành nghề Dịch vụ pháp lý. Cùng với 59 năm xây dựng và phát triển của nhà trường, Khoa Pháp luật - Lý luận chính trị không ngừng phát triển và lớn mạnh cả về quy mô lẫn chất lượng đào tạo. Lãnh đạo khoa từ khi thành lập đến nay: Ths. Nguyễn Thị Học (2007 - 2012); TS. Nguyễn Thị Thúy (2013 - 2015); TS. Vũ Trà Giang (từ 2016 - nay).

        Khoa Pháp luật - Lý luận chính trị có 3 tổ chuyên môn: Chính trị, Lý luận, Luật Kinh tế với 23 cán bộ, giảng viên cơ hữu; trong đó có 3 Tiến sĩ, 14 Thạc sĩ, 05 cử nhân và 01 NCS. Hiện nay, Khoa trực tiếp quản lý, đào tạo 01 ngành nghề, là ngành nghề Dịch vụ pháp lý; đã tuyển sinh được 04 khóa với tổng số sinh viên chính quy là 120 sinh viên.

2. Lãnh đạo Khoa

Trưởng khoa: TS. Vũ Trà Giang,  năm sinh: 1979

                  Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Triết học,    ĐT: 0904961624

                  Email: giangvt@hiec.edu.vn

3. Tổ chuyên môn

 

4. Ngành nghề đào tạo

       

5. Mục tiêu, sứ mệnh đào tạo chuyên môn

Với mục tiêu giáo dục, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách  pháp luật của Nhà nước; giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng sống cho học sinh, sinh viên góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giáo dục toàn diện của Nhà trường. Đẩy mạnh hơn nữa hoạt động nghiên cứu khoa học theo hướng: Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh  và giáo dục chính trị, tư tưởng cho học sinh, sinh viên thông qua đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập theo phương châm lấy người học làm trung tâm và sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

     Ngành nghề Dịch vụ pháp lý có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực pháp luật chất lượng cao cho đất nước, cung cấp các sản phẩm khoa học và dịch vụ pháp lý chất lượng cao cho Nhà nước, xã hội và người dân, tham gia tích cực trong công tác xây dựng pháp luật và chính sách, phản biện xã hội, góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và hội nhập quốc tế.

6. Các cơ sở đào tạo

Cơ sở 1: Tầng 5, nhà B - Số 143 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Cơ sở 2: Tầng 1, nhà E - Số106 Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội

7. Hệ thống phòng thực hành, xưởng thực hành.

 

8. Liên hệ

  Cơ sở 1: Tầng 5, nhà B - Số 143 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 024.3556.2951

  Cơ sở 2: Tầng 1, nhà E - Số106 Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội. Điện thoại: 024.3685.7833

   Hotline:  0904.961.624; 0917319696                   Email: k.lyluanchinhtri@hiec.edu.vn

                    Facebook: https://www.facebook.com/dichvuphaply.hiec/