Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

I. Vị trí và chức năng

Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp và Hỗ trợ việc làm sinh viên (sau đây viết tắt là “Trung tâm”) là đơn vị trực thuộc trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội (sau đây gọi là “Nhà trường”), có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng tổ chức, triển khai, quản lý các hoạt động hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân bên ngoài (gọi chung là “doanh nghiệp”); là đầu mối tổ chức tìm việc làm cho HSSV nhà trường; thực hiện các chức năng khác theo Quy chế tổ chức, hoạt động của Nhà trường.

Tên giao dịch tiếng Anh: Centre for Enterprise Partnership and Student Employment Assistance (CEPEA).

Trụ sở chính đặt tại: Cơ sở 1 - Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội, số 143 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

II. Nhiệm vụ

     1. Phát triển hợp tác với doanh nghiệp

 1. Tham mưu cho hiệu trưởng ban hành các quy định, xây dựng chiến lược, giải pháp phát triển hoạt động hợp tác giữa Nhà trường với doanh nghiệp;
 2. Xây dựng kế hoạch hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp trình Hiệu trưởng phê duyệt; đầu mối triển khai, theo dõi, kiểm tra, đánh giá các hoạt động hợp tác, liên kết với doanh nghiệp;
 3. Phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học về đào tạo đáp ứng nhu cầu cho học sinh, sinh viên;
 4. Phối hợp với các khoa tổ chức cho giảng viên và HSSV tham quan thực tế, thực hành, thực tập tại doanh nghiệp, các hoạt động giao lưu giữa HSSV với doanh nghiệp;

     đ. Tổ chức khảo sát về nhu cầu nhân lực các ngành nghề của doanh nghiệp; thu thập thông tin phản hồi từ doanh nghiệp về các chương trình đào tạo của Nhà trường;

 1. Tổ chức khảo sát ý kiến doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường thông qua năng lực (kiến thức, kỹ năng, thái độ) của học sinh, sinh viên tốt nghiệp;
 2. Khảo sát nhu cầu và tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội; tìm kiếm nhu cầu về NCKH, chuyển giao công nghệ của doanh nghiệp để triển khai thực hiện;
 3. Huy động các nguồn lực, đóng góp, hỗ trợ, tài trợ từ doanh nghiệp để nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nhà trường;
 4. Xây dựng CSDL về các doanh nghiệp hợp tác với nhà trường; đề xuất các giải pháp phát triển hợp tác với doanh nghiệp.
 1. Hỗ trợ việc làm sinh viên
 1. Tham mưu cho hiệu trưởng ban hành các quy định, xây dựng chiến lược, giải pháp thực hiện hiệu quả hoạt động hỗ trợ việc làm cho HSSV;
 2. Thu thập thông tin về nhu cầu, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp phục vụ xây dựng kế hoạch đào tạo của nhà trường;
 3. Đầu mối tiếp nhận, tập hợp thông tin tuyển dụng, nhận HSSV thực tập, thực tế từ các doanh nghiệp để giới thiệu nơi thực tập và việc làm cho HSSV;
 4. Chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức hội thảo, ngày hội việc làm tại các cơ sở của nhà trường và hướng dẫn, hỗ trợ sinh viên tham gia các hội chợ, ngày hội việc làm, sàn giao dịch việc làm, … của các địa phương, đơn vị khác tổ chức;

     đ. Khảo sát nhu cầu tìm việc của HSSV; Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài nhà trường tổ chức bồi  dưỡng các kỹ năng tìm việc cho HSSV;

 1. Tổ chức khảo sát tình hình việc làm, phát triển nghề nghiệp của HSSV nhà trường sau khi tốt nghiệp;
 2. Phối hợp với các doanh nghiệp hướng dẫn, giới thiệu cho HSSV đi thực tập ở nước ngoài, xuất khẩu lao độn
 3. Xây dựng vận hành không gian sáng tạo và hỗ trợ học sinh sinh viên nhà trường khởi nghiệp; Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp phù hợp với từng khối ngành đào tạo của Trường.
 4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng cơ sở dữ liệu HSSV, cựu HSSV.

     3. Đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học

 1. Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội;
 2. Tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn, bồi dưỡng đạt chuẩn đầu ra cho HSSV nhà trường.
 3. Tổ chức đào tạo và liên kết đào tạo thường xuyên: các chương trình đào tạo vừa học vừa làm, đào tạo từ xa đối với các chương trình đào tạo Sơ cấp, Trung cấp, Cao đẳng và các chương trình đào tạo, bồi dưỡng khá
 4. Tổ chức liên kết đào tạo liên thông Cao đẳng, Đại học với các trường Cao đẳng, Đại học.
 5. Tìm kiếm, chủ trì tổ chức thực hiện các đề án, đề tài nghiên cứu khoa học do Trung tâm tìm kiếm.

III. Lãnh đạo Trung tâm hiện nay

      Giám đốc Trung tâm: ThS. Nguyễn Ngọc Linh

IV. Cán bộ, chuyên viên

    ThS. Nguyễn Thị Lan, CN. Trần Thị Thanh Tâm.

V. Liên hệ

      + Địa chỉ: Tầng 1 – Cơ sở 1 – số 143 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy – Hà Nội

      + Số điện thoại Văn phòng: 024.36880888              Email: tt.hoptacdoanhnghiep@hiec.edu.vn

      + Giám đốc Trung tâm: ThS. Nguyễn Ngọc Linh

          Di động: 0978 342 697                                           Email:  linhnn@hiec.edu.vn