Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

Chương trình đào tạo Ngành Kế toán - Trình độ Cao đẳng

28/12/2020

                                   CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

Tên ngành, nghề

: Kế toán

Mã ngành, nghề

: 6340301

Trình độ đào tạo

: Cao đẳng

Hình thức đào tạo

: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh

: Tốt nghiệp trung học phổ thông

Thời gian đào tạo

: 3 năm

 

MH/MĐ

Tên môn học/ mô đun

Số tín chỉ

Thời gian học tập (giờ)

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành/ thực tập/ Thí nghiệm/

Bài tập/ Thảo luận

Thi/ Kiểm tra

I

Các môn học chung

20

435

157

255

23

MH12001

Giáo dục chính trị

4

75

41

29

5

MH12002

Pháp luật

2

30

18

10

2

MH13001

Giáo dục thể chất

2

60

5

51

4

MH13002

Giáo dục quốc phòng và An ninh

3

75

36

35

4

MH11001

Tin học

3

75

15

58

2

MH14001

Tiếng Anh

6

120

42

72

6

II

Các môn học, mô đun chuyên môn

72

1995

469

1476

50

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

20

570

144

414

12

MH08001

Tài chính doanh nghiệp

3

45

42

0

3

MH08002

Nguyên lý kế toán

3

45

42

0

3

MH09004

Kỹ thuật soạn thảo văn bản

2

45

15

28

2

MH14002

Tiếng Anh nâng cao

4

75

45

26

4

MH09005

Thực tập trải nghiệm thực tế tại DN

8

360

 

360

 

II.2

Môn học, mô đun CM chung ngành, nghề

26

555

211

318

26

MH08003

Kế toán doanh nghiệp sản xuất 1

5

90

55

30

5

MH08004

Kế toán doanh nghiệp sản xuất 2

4

75

41

30

4

MH08005

Thuế

3

60

27

30

3

MH08006

Kế toán máy

3

60

30

27

3

MH08007

Ghi sổ kế toán thủ công

4

105

15

86

4

MH08008

Kế toán trên phần mềm Fast

3

75

15

57

3

MH08009

Ứng dụng Excel vào công tác kế toán

2

45

15

28

2

MH08010

Kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

2

45

13

30

2

III

Môn học, mô đun chuyên sâu theo vị trí việc làm của CĐR

26

870

114

744

12

MH08011

Kế toán doanh nghiệp thương mại

3

60

27

30

3

MH08012

Kế toán doanh nghiệp xây lắp

3

45

42

0

3

MH08013

Kê khai quyết toán thuế

3

60

30

27

3

MH08014

Kế toán trên phần mềm Misa

3

75

15

57

3

MĐ08001

Thực tập chuyên môn

Sinh viên lựa chọn thực tập 1 trong 3 vị trí Kế toán thuộc các loại hình doanh nghiệp sản xuất, thương mại, xây lắp:

  • Kế toán viên
  • Kế toán thuế
  • Kế toán tổng hợp  

8

360

 

360

 

MĐ08002

Thực tập tốt nghiệp

Sinh viên lựa chọn thực tập 1 trong 3 vị trí Kế toán thuộc các loại hình doanh nghiệp sản xuất, thương mại, xây lắp:

  • Kế toán viên
  • Kế toán thuế
  • Kế toán tổng hợp  

6

270

 

270

 

Tổng cộng

92

2.430

626

1.731

73

Bài viết cùng chuyên mục