Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

Chương trình đào tạo nghề Đồ họa đa phương tiện - trình độ cao đẳng

30/12/2020

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG

Tên ngành, nghề                             : Đồ họa đa phương tiện

Mã ngành, nghề                              : 6480108

Trình độ đào tạo                             : Cao Đẳng

Hình thức đào tạo                          : Chính quy

Đối tượng tuyển sinh                     : Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Thời gian đào tạo                           : 3 năm

(Ban hành theo Quyết định số        /QĐ-CĐKT ngày       tháng      năm          của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội)

1. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

- Số lượng môn học, mô đun                                     :  24

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học                     :  92 Tín chỉ

- Khối lượng các môn học chung/đại cương           :  20 tín chỉ (435 giờ)

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn   :  72 tín chỉ (1755/1755 giờ)

- Khối lượng lý thuyết                                               :  420/405 giờ;

- Thực hành, thực tập, thí nghiệm                             :  1320/1350 giờ

2. Nội dung chương trình

Mã MH/ MĐ

Tên môn học/mô đun

Số tín chỉ

Thời gian học tập (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành/ thực tập/  thí nghiệm/ bài tập/  thảo luận

Thi/ Kiểm tra

I

Các môn học chung

20

435

157

255

23

MH01

Chính trị

4

75

41

29

5

MH02

Pháp luật

2

30

18

10

2

MH03

Giáo dục thể chất

2

60

5

51

4

MH04

Giáo dục quốc  phòng

3

75

36

35

4

MH05

Tin học cơ bản

3

75

15

58

2

MH06

Anh văn cơ bản

6

120

42

72

6

II

Các môn học, mô đun chuyên môn

72

1755/

1755

420/

405

1286/

1316

34/

34

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

20

510

90

410

10

MĐ11001

Tin học văn phòng

3

75

15

57

3

MĐ11002

Ứng dụng CNTT trực tuyến

2

45

15

28

2

MĐ11300

Thiết kế đồ họa với Photoshop

3

60

30

28

2

MĐ11009

Thiết kế Web

4

90

30

57

3

Thực tập trải nghiệm thực tế tại DN

8

240

0

240

0

II.2

Môn học, mô đun chuyên môn

26

555

225

315

15

MĐ111303

Thiết kế đồ họa Illustrator

4

75

45

28

2

MĐ111304

Màu Sắc 1

3

60

30

28

2

MĐ111305

Bố cục trong thiết kế đồ họa

3

60

30

28

2

MĐ111306

Chế bản điện tử Indesign

2

45

15

28

2

MĐ111307

Thiết kế bao bì

4

90

30

58

2

MĐ111308

Dự án 1

4

75

45

28

2

MĐ111309

Dự án 2

6

150

30

117

3

II.3

Môn học, mô đun chuyên môn sâu theo vị trí việc làm của CĐR

 

 

 

 

 

A

Vị trí việc làm: Chuyên viên thiết kế đồ hoạ 2D

26

690

105

561

9

MĐ111310

Nghệ thuật chữ

2

45

15

28

2

MĐ111311

Kỹ thuật in

4

90

30

57

3

MĐ111312

Màu sắc 2

3

60

30

28

2

MĐ111313

Thiết kế đồ họa với Corel Draw

3

75

30

28

2

MĐ111314

Thực tập chuyên môn

8

240

0

240

0

MĐ111315

Thực tập tốt nghiệp

6

180

0

180

0

Tổng cộng

92

2190

577

1541

57

B

Vị trí việc làm: Chuyên viên truyền thông

26

690

90

591

9

MĐ111316

Nhiếp ảnh và xử lý ảnh

4

90

30

57

3

MĐ111317

Xử lý hậu kỳ với Adobe Premier

4

90

30

57

3

MĐ111318

Xử lý kỹ xảo với After Effect

4

90

30

57

3

MĐ111319

Thực tập chuyên môn

8

240

0

240

0

MĐ111320

Thực tập tốt nghiệp

6

180

0

180

0

Tổng cộng

92

2190/

2190

577/

562

1541/

1571

57/

57

Bài viết cùng chuyên mục