Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

08/12/2023

Tên ngành, nghề                           : Quản trị kinh doanh

Trình độ đào tạo                          : Cao đẳng

Mã ngành, nghề                           :  6340404

Điều kiện đầu vào                        : Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Thời gian đào tạo                         : 2,5 - 3 năm

 

Mã MH/MĐ

Tên môn học/mô đun

Số tín chỉ

Thời gian học tập (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận

Thi/ Kiểm tra

I

Các môn học chung

20

435

157

255

23

MH20002

Giáo dục Chính trị

4

75

41

29

5

MH201

Pháp luật

2

30

18

10

2

MH03

Giáo dục thể chất

2

60

5

51

4

MH21003

Giáo dục Quốc phòng và An ninh

3

75

36

35

4

MĐ11130

Tin học

3

75

15

58

2

MH14006

Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

6

120

42

72

6

II

Các môn học, mô đun chuyên môn

72

1740

670

1035

35

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

20

555

159

388

8

MH09201

Kinh tế vi mô

3

45

43

0

2

MH09512

Marketing căn bản

3

45

43

0

2

MH09202

Quản trị học

3

45

43

0

2

MH09203

Kỹ năng khởi nghiệp

3

60

30

28

2

MĐ27001

Thực tập kỹ năng mềm  tại doanh nghiệp

8

360

0

360

0

II.2

Môn học, mô đun chuyên môn

40

945

376

535

19

MH09204

Nguyên lý thống kê

3

45

43

0

2

MH08029

Nguyên lý kế toán

3

60

30

28

2

MH09006

Quản trị doanh nghiệp

3

60

30

28

2

MH09205

Tâm lý kinh doanh

3

45

43

0

2

MH09504

Quản trị marketing

3

45

43

0

2

MH09206

Kinh tế vĩ mô

3

45

43

0

2

MH08001

Tài chính doanh nghiệp

3

45

43

0

2

MH09207

Đàm phán và ký kết hợp đồng

3

45

43

0

2

MH72

Luật kinh tế

2

45

15

29

1

MH09208

Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh

4

60

58

0

2

MĐ09201

Học kỳ doanh nghiệp (QTKD)

10

450

0

450

0

II.3

Môn học, mô đun tự chọn (chọn 4 trong 8  môn)

12

240

120

112

8

MH09073

Quản trị nguồn nhân lực

3

60

30

28

2

MH09304

Kỹ thuật soạn thảo văn bản

3

60

30

28

2

MH09008

Quản trị chất lượng

3

60

30

28

2

MH09015

Quản trị kênh phân phối

3

60

30

28

2

MH09079

Tổ chức sự kiện

3

60

30

28

2

MH14012

Tiếng Anh chuyên ngành

3

60

30

28

2

MH09209

Quản trị dự án đầu tư

3

60

30

28

2

MH09012

Quản trị thương hiệu

3

60

30

28

2

 

Tổng cộng

92

2175

827

1290

58

 

Bài viết cùng chuyên mục