Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

Ths Phan Văn Hưng

13/05/2020

Ths Phan Văn Hưng – Giảng viên kiêm nhiệm

Số điện thoại: 091213 7745

Email: hungpv@hiec.edu.vn

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD

Cử nhân: Sư phạm kỹ thuật công nghiệp

Thành tích khoa hoc:

Quá trình công tác:

Từ 2003 đến nay là giảng viên trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội

Trong đó

2007 - 2011: Giảng viên, P. Trưởng khoa Cơ bản cơ sở

2011 – 2013: Giảng viên, Trưởng phòng Thanh tra và Kiểm định chất lượng đào tạo

2013 - 2014: Giảng viên, Trưởng phòng Công tác Học sinh, Sinh viên

2014 – 2017: Giảng viên, Trưởng Khoa – Khoa Cơ bản Cơ sở Môn học giảng dạy:

2017-nay: Giảng viên, Trưởng phòng HSSV-Thanh tra

Các giáo trình đã tham gia biên soạn:

+Giáo trình Kỹ thuật đại cương trường Cao đằng Kinh tế công nghiệp Hà Nội, 2008

+ Bài tập Kĩ thuật đại cương trường Cao đằng Kinh tế công nghiệp Hà Nội, 2008

+ Giáo trình Kĩ thuật điện tử tương tự trường Cao đằng Kinh tế công nghiệp Hà Nội, 2008

+ Bài tập Kĩ thuật điện tử tương tự trường Cao đằng Kinh tế công nghiệp Hà Nội, 2008

Bài viết cùng chuyên mục