Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

Ths Trần Ngọc Đức – Giảng viên

15/03/2024

Số điện thoại: 0946.117474

Email: tranngocducnute@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật Điện tử

Quá trình công tác:

Từ 2001 – 2018: Giáo viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Từ 2018 – 2024: Giảng viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Từ  T2/2024 đến nay: Giảng viên trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội

Môn học giảng dạy:

Giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành Kỹ thuật Điện – Điện tử như:

            + Linh kiện điện tử

            + Kỹ thuật đo lường điện

            + Kỹ thuật số

            + Kỹ thuật xung

            + Điện tử cơ bản

            + An toàn điện

            + Cấu trúc máy tính và giao diện

            + Ngôn ngữ lập trình

            + Vẽ điện bằng phần mềm ứng dụng Autocad

Nghiên cứu khoa học:

- Tham gia viết tài liệu tham khảm cho sinh viên:

            + Môn học: Ngôn ngữ lập trình

            + Môn học: Cấu trúc máy tính và giao diện

- Tham gia viết báo đăng trên các tạp chí quốc tế:

            + Tên bài báo, tạp chí: Single-Phase Smart Energy Meter - IoT Based on. Manage Household Electricity Consumption Service Intelligent Computing in Engineering;

            Mã: ISBN: 978-981-15-2780-7.

            + Tên bài báo, tạp chí: Designing Hand-Held Vibration Measuring Device for Industrial Machines.

            International Journal of Machine Learning and Networked  Collaborative Engineering;

            Mã: ISSN:2581-3242.

            + Tên bài báo, tạp chí: Early warning of fire using the Internet via MQTT protocol.

            Lecture Notes in Networks and Systems (LNNS) - Springer, Q4 / Scopus;

            Mã: ISSN:2367-3370.

 

Bài viết cùng chuyên mục